Regulamin

REGULAMIN
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.madebyflovers.pl.
Prowadzony jest przez przedsiębiorcę, działającego pod firmą Dreamshape Sp. z o.o., prowadzącego działalność gospodarczą pod adresem ul. Jaworzyńska 62/1, 59-220 Legnica, nr NIP 6912505626, nr Regon 022438950.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
– pod numerem telefonu +48 739-018-115
– korzystając z adresu poczty elektronicznej: skremovelepremove@madebremoveyfloversremove.premovel
1. DEFINICJE

1.1. Regulamin -niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, 1422).
1.2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
1.3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.4. Usługodawca/Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W rozumieniu niniejszego regulaminu jest nim przedsiębiorca działający pod firmą Dreamshape Sp. z o.o., prowadzącego działalność gospodarczą pod adresem ul. Jaworzyńska 62/1, 59-220 Legnica, nr NIP 6912505626, nr Regon 022438950, adres poczty elektronicznej: skremovelepremove@madebremoveyfloversremove.premovel numer telefonu: +48 739-018-115 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
1.5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
1.6. Produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży. Część produktów wykonywana jest ręcznie.
1.7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem,z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
1.8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.madebyflovers.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
1.10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
2. ZASADY OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.madebyflovers.pl.
2.2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2.3. Sklep internetowy madebyflovers.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
2.4. Wszystkie Produkty oferowane w sklepie www.madebyflovers.pl są fabrycznie nowe (nieużywane), wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2.5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a. jedna z następujących przeglądarek internetowych w wersjach: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 4.0, Google Chrome 8, Opera 26, Safari 5 lub ich nowsze wersje. Przeglądarki z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”.
b. zalecana rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
2.6. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
2.7. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej lub umieszczania w Sklepie jakiejkolwiek informacji handlowej itp.
2.8. Usługodawca/ Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za różnego rodzaju zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, spowodowane niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niemożnością działania bez zakłóceń Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.madebyflovers.pl są cenami brutto -zawierającymi podatek VAT i podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
3.2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3.3. Zamówienie jest skuteczne,jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
3.4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
3.5. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
3.6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.
3.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego– do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
3.8. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną, dostępną tylko do wiadomości Klienta.
3.9.Usługodwca/ Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

4.1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

4.2. Produkt jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego, w takim przypadku należy skontaktować się drogą mailową z Usługodawcą/ Sprzedawcą i wysłać oficjalne zapytanie o możliwość osobistego odbioru zakupionego produktu. Pytanie należy kierować pod adres mailowy: skremovelepremove@madebremoveyfloversremove.premovel. O decyzji w sprawie osobistego odbioru zakupionego produktu Usługodawca zwany inaczej Sprzedawcą poinformuje Klienta w trybie jak najszybszym drogą mailową.
4.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terenie Polski. Istnieje możliwość dostawy do krajów Unii Europejskiej, wówczas konieczny jest kontakt Klienta z Usługodawcą/ Sprzedawcą w celu ustalenia indywidualnych warunków wysyłki. Pytanie “odnośnie możliwości dostawy do krajów Uni Europejskiej” należy kierować pod adres mailowy: skremovelepremove@madebremoveyfloversremove.premovel.
4.5. Usługodawca/Sprzedawca realizuje zamówienia w terminie od dwóch do siedmiu dni roboczych. Termin liczony jest od dnia następnego po dniu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia.
4.6. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku dostawy. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili, gdyż są to ogólnodostępne informacje.
5. PŁATNOŚCI

5.1. Płatność za zamówiony produkt następuje poprzez dokonanie przelewu na konto bankowe sklepu (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu w zakładce “Kontakt” oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
5.2. Klient zobligowany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Zapłata oznacza datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Sprzedawca jest upoważniony , według własnego wyboru, do jednostronnego odstąpienia od umowy (co powoduje uznanie jej za niezawartą,) lub wyznaczenia Klientowi dodatkowego terminu do dokonania przedmiotowej płatności, o czym zawiadomi Klienta wiadomością e-mail na podany przez niego w procesie rejestracji/złożenia zamówienia adres poczty internetowej.
5.3. W przypadku, gdy Usługodawca/ Sprzedawca wyrazi zgodę na dostarczenie zamówionego produktu poza granice Polski zapłaty należy dokonać przelewem bankowym. Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności. Zapłata oznacza datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
5.4. Klient nie posiada możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie,w terminie 14 dni . Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy/ Sprzedawcy.
6.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość,umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
6.3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy/ Sprzedawcy.
6.4. Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu w terminie 14 dni uiszczonej przez Konsumenta ceny produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W powyższym terminie Sprzedawca dokonuje także zwrotu kosztów dostarczenia rzeczy, jednakże z zastrzeżeniem, iż :
a.jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, ten nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
b. jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze (w tym, w szczególności za pośrednictwem kuriera) rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
6.5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy/Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
6.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, które są wynikiem korzystania z niej w sposób nie będący koniecznym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6.7. Konsumentowi nie przysługuje odstąpienie od umowy zawartej na odległość w następujących wypadkach:
a. w której przedmiotem świadczenia jest produkt, który ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia;
b. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi produktami;
7. PROCEDURA REKLAMACJI

7.1. Reklamacja, rękojmia, gwarancja rozpatrywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.2 Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy/ Sprzedawcy:
a. pisemnie na adres: ul. Jaworzyńska 62/1, 59-220 Legnica;
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skremovelepremove@madebremoveyfloversremove.premovel
7.3. Usługodawca/ Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
8. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca/ Sprzedawca.
8.2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
9. ZMIANA REGULAMINU

9.1. Usługodawca/ Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę/Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
9.2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa cywilnego.